ĐIỀU 1: SỬA ĐỔI, CHẤM DỨT – ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng này và các phụ lục của hợp đồng này (nếu có) có thể được sửa đổi theo thoả thuận của hai Bên, mọi sửa đổi sẽ được lập thành phụ lục của hợp đồng.
 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:
  • Hợp đồng hết hạn mà không được gia hạn.
  • Cả hai Bên đồng ý chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn, trong trường hợp đó hai Bên sẽ thoả thuận về các điều kiện cụ thể liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng.
  • Một trong hai Bên muốn chấm dứt hợp đồng, đã thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản trước ít nhất 07 ngày tính đến ngày dự định chấm dứt hợp đồng và đã được Bên kia đồng ý bằng văn bản. Quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi Bên trong trường hợp này do hai Bên thỏa thuận.
  • Một trong hai Bên bị phá sản, giải thể hoặc đình chỉ hoạt động, trong trường hợp này hợp đồng sẽ kết thúc bằng cách thức do hai Bên thoả thuận và/hoặc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

 • Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc hai Bên chấm dứt hiệu lực của hợp đồng này.
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng:
  • Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được Bên kia đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện các trách nhiệm đã quy định trong hợp đồng này và không có bất kỳ sửa chữa, khắc phục nào hoặc phản hồi nào với Bên bị vi phạm trong thời hạn 24 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Bên bị vi phạm.
  • Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu chứng minh được bên kia đã có vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam.
  • Nếu một trong hai Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phù hợp với mục 6.3.1 Điều 6 này thì phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế thiệt hạn cho Bên bị vi phạm và thanh toán toàn bộ chi phí để ngăn chặn, hạn chế hoặc bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba (nếu có) do lỗi đơn phương chấm dứt hợp đồng gây ra.

ĐIỀU 2: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Bên B thừa nhận nhãn hiệu KICI3 thuộc quyền sở hữu của Bên A, Bên B cam kết sẽ không có bất cứ hành động nào trực tiếp hoặc gián tiếp xâm phạm/gây tổn hại hoặc đe dọa xâm phạm/gây tổn hại đến nhãn hiệu KICI3, không xâm phạm hoặc gây tổn hại đến các quyền năng của chủ sở hữu nhãn hiệu KICI3.
 • Bên A được miễn trừ hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến mọi tranh chấp giữa Bên B với khách hàng, với Bên thứ ba hoặc điều tra của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động hợp pháp và các nội dung chạy trên hệ thống Kici3 | ERP của Bên B hoặc các hình thức và phương thức kinh doanh mà Bên B tiến hành trong quá trình hoạt động của Bên B. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc có điều tra, Bên B chịu trách nhiệm giải quyết và chịu mọi phí tổn liên quan.
 • Hai Bên cam kết bảo mật tất cả những thông tin mà mình nhận được từ phía Bên kia và toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng này trong suốt thời hạn và sau khi hết hạn của hợp đồng này tối thiểu là 01 năm và phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết duy trì tính bí mật của thông tin này. Mỗi Bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của Bên kia hoặc do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

 

ĐIỀU 3: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Nếu một trong các Bên không thể thực thi được toàn bộ hay một phần nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này do Sự Kiện Bất Khả Kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm họa, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, can thiệp của Cơ quan Chính phủ, hệ thống thiết bị của các Bên gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành khai thác hoặc do hạn chế về khả năng kỹ thuật các hệ thống thiết bị thì Bên đó sẽ phải nhanh chóng thông báo cho Bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do Sự Kiện Bất Khả Kháng, và sẽ trong thời gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho Bên kia các bằng chứng về việc xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng và khoảng thời gian xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.

 • Bên thông báo việc thực hiện Hợp đồng của họ trở nên không thể thực hiện được do Sự Kiện Bất Khả Kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng đó.
 • Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, thì nghĩa vụ của các Bên tạm thời không thực hiện và sẽ ngay lập tức phục hồi lại các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng khi chấm dứt Sự Kiện Bất Khả Kháng hoặc khi Sự Kiện Bất Khả Kháng đó bị loại bỏ.

ĐIỀU 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 • Hai Bên cùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung hợp đồng. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Hợp Đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp có tranh chấp mà hai Bên không thể tự giải quyết được bằng thương lượng thì một trong hai Bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án nhân dân nơi đặt trụ sở chính của Bên khởi kiện để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là phán quyết cuối cùng buộc các Bên phải thi hành. Chi phí Tòa án do Bên thua kiện thanh toán.

 

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Thông báo: Mọi thông báo và thông tin liên lạc chính thức liên quan đến hợp đồng này sẽ được gửi tới địa chỉ của các Bên như nêu tại phần đầu của hợp đồng hoặc gửi qua email liên hệ hai Bên. Mọi thông báo và thông tin liên lạc khác hoặc thừa nhận được thực hiện theo hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản, bao gồm cả fax và telex, và chỉ được coi là đã gửi và nhận hợp lệ: (i) khi giao bằng tay có giấy biên nhận; (ii) nếu gửi bưu điện thì 7 ngày làm việc sau khi gửi thư bảo đảm cước phí
  trả trước, có xác nhận bằng văn bản; (iii) trong trường hợp gửi bằng fax hay telex, khi gửi trong giờ làm việc bình thường tới địa điểm kinh doanh của người nhận, nếu có tín hiệu hay giấy xác nhận đã chuyển; và (iv) nếu gửi bằng dịch vụ giao nhận bảo đảm, khi thực tế đã nhận, và trong bất kỳ trường hợp nào, cũng phải gửi cho các bên tại địa chỉ đã được thông báo bằng văn bản tuỳ từng thời điểm.
 • Hai Bên thỏa thuận thiện chí thực hiện các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này, nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai Bên cùng có lợi.
 • Trường hợp xảy ra sự kiện Bất Khả Kháng sẽ giải quyết theo quy định của Bộ Luật Dân sự hiện hành.
 • Trường hợp xảy ra rủi ro về kỹ thuật, bao gồm: Rủi ro do ngừng hoặc lỗi kỹ thuật từ dịch vụ internet cung cấp; rủi ro về đường truyền internet, cơ sở hạ tầng mạng quốc gia thì quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi Bên sẽ được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận đảm bảo hai Bên cùng có lợi.