Module Quản trị dự án cho phép bạn quản lý và theo dõi hiệu quả các nhiệm vụ, giúp công việc quản lý của bạn hiệu quả hơn, nhanh chóng ủy thác cho nhân viên trong khi theo dõi các nhiệm vụ đã được ủy nhiệm và cuối cùng là nâng cao năng suất. Module này cung cấp các tính năng chính sau cho Quản trị dự án:

  • Được thiết kế để phù hợp với quy trình của doanh nghiệp.
  • Sử dụng dễ dàng.
  • Làm việc cộng tác.
  • Soạn thảo tài liệu cộng tác.
  • Hoàn thành công việc.
  • Bảng chấm công, hợp đồng và hóa đơn.
  • Xem báo cáo
  • Theo dõi vấn đề phát sinh.