Chức năng Quản lý Kho hàng trong KICI3 ERP cho phép bạn quản lý nhiều kho hàng hiện diện tại các địa điểm khác nhau và cũng kiểm soát việc di chuyển và lưu kho các vật liệu trong kho. Hệ thống Quản lý kho KICI3 ERP cho phép bạn tối ưu hóa các quy trình kho quan trọng như mua sắm, vận chuyển và bổ sung chức năng bằng cách sử dụng logic hệ thống mạnh mẽ để chọn vị trí và trình tự tốt nhất.

  • Hệ thống quản lý kho: Sử dụng hệ thống quản lý hàng tồn kho bằng các phương pháp ghi sổ kép mang tính đột phá.
  • Quản lý xuất, nhập, tồn kho bằng phương pháp ghi sổ kép.
  • Giảm thời gian xử lý các nghiệp vụ kho.
  • Tự động hóa các nghiệp vụ.
  • Tạo các truy xuất nguồn gốc đầy đủ.
  • Giảm mức tồn kho: Phương thức mua sắm được chỉnh sửa theo nhu cầu riêng của mỗi người.
  • Tích hợp đầy đủ các phân hệ khác: Tích hợp với các phân hệ Bán hàng, Mua hàng, Kế toán.
  • Theo dõi số serial.
  • Quản lý vị trí hàng hóa trong kho dễ dàng hơn.
  • Báo cáo và bảng thông tin.