Sản xuất trong KICI3 ERP giúp các nhà sản xuất đặc biệt là những người hoạt động trong các chế độ khác nhau sử dụng các quy trình phù hợp để tối ưu hóa các nguồn lực; vật liệu, máy móc, dụng cụ vv và đáp ứng được những mong đợi về chất lượng và giao hàng.

  • Hoạch định nguồn lực sản xuất: Quản lý sản xuất, định hướng nguyên liệu, lập kế hoạch sản xuất, theo dõi hoạt động sản xuất.
  • Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả.
  • Xác định linh hoạt dữ liệu tổng thể: Sản phẩm, định mức nguyên liệu và quy trình sản xuất.
  • Mọi hoạt động đều rất linh hoạt.
  • Lập kế hoạch cho các hoạt động sản xuất: Kiểm tra các nguồn lực và khắc phục những khâu yếu.
  • Giao diện làm việc trực quan và hiệu quả: Làm việc với các danh sách, lịch hoăc biểu đồ Gantt.
  • Quản trị sản xuất và quản lý hàng tồn kho.
  • Tích hợp đầy đủ với các phân hệ khác: Tích hợp với các phân hệ Bán hàng, Mua hàng và Kế toán.